News -spiritual fair,jaipur shaktipeeth,adarsh gram yojana in M.P,yagya at Vageshwar,etc

Viewed: 1485  
1:50-Amritvani of Guruji on 3 phases of gayatri and pragya yoga.
10:46-Advertisement on kranti dharmi sahetya.
13:10-News-spiritual fair,Jaipur shaktipeeth,adarsh gram yojana in M.P,Yagya at Vagaeswar,etc.
27:58-Memories -Guruji gav son,Guruji and Mataji are one.
35:28-revered Dr.Pranav Pandya's discouse on Diksha.
50:11-Diksha sanskar
1:02:45-revered Dr.Pranav Pandya's view on sticker abhiyan
1:10:33-Sticker abhiyan
1:11:53-shri Vireshwar upadhya's view on sticker abhiyan
1:14:14-shri Gauri sankarji's view on sticker abhiyan .

@0:0:0
Yug Pravah Video Magazine 171
@0:1:50
Amrivani of Guruji on 3 phases of gayatri and prag...
@0:10:46
Advertisement on Kranti dharmi sahetya
@0:27:58
sharing Memories
@0:35:28
Revered Dr. Pranav Pandya discourse on diksha
@0:50:11
Diksha Sanskar
@1:10:33
Revered Dr. Pranav Pandyas view on Sticker Abhiyan
@1:11:53
Shri Vireshwar upadhya's view on Sticker Abhiya...
@1:14:14
shri Gauri shankars view on Stiker Abhiyan


Comments

Post your comment