GAYATRI JAYANTI CELEBRATION 2004->4.pujan

Viewed: 835  
GAYATRI JAYANTI CELEBRATION 2004->
1.1:20-preparation of gayatri jayanti.
2.7:33-eve of gayatri jayanti.
3.24:00- guru diksha program.
4.27:00-pujan.
5.28:55-pragya geet-aadi shakti bhagwati aap ko....
6.31:40-evocation by shailjiji.
7.39:04-pragya geet-kaal chakra badhta jata hai...
8.41:56-evocation by shraddeya Dr.pranav pandaya.
9.55:55-pranam and darsan .

@0:0:0
Yug Pravah Video Magazine 58-gayatri jayanti celeb...
@0:1:20
GAYATRI JAYANTI CELEBRATION 2004->i.prepration of ...
@0:7:33
GAYATRI JAYANTI CELEBRATION 2004->2.eve of gayatri...
@0:24:0
GAYATRI JAYANTI CELEBRATION 2004->3.diksha samaroh
@0:28:55
GAYATRI JAYANTI CELEBRATION 2004->5.pragya geet-aa...
@0:31:40
GAYATRI JAYANTI CELEBRATION 2004->6.evocation by s...
@0:39:4
GAYATRI JAYANTI CELEBRATION 2004->7.pragya geet-ka...
@0:41:56
GAYATRI JAYANTI CELEBRATION 2004->8.evocation by a...


Comments

Post your comment