Yagya Roop Prabho Hamare Bhav Ujjwal Kijiye: Yagya Mahima(prayer to lord yagya)

Viewed: 16241  
Yagya Mahima
Prayer to lord Yagya-Yagya Roop Prabho Hamare Bhav Ujjwal Kijiye:Yagya Mahima


Comments

Post your comment
madan kant labh
2017-06-17 07:53:19
Yah hi jeevan hai
Archana mahanan
2016-11-26 07:52:59
comment Video