sharing Memories


viewed=1224Category :
testimonials  


1:50-Amritvani of Guruji on 3 phases of gayatri and pragya yoga. 10:46-Advertisement on kranti dharmi sahetya. 13:10-News-spiritual fair,Jaipur shaktipeeth,adarsh gram yojana in M.P,Yagya at Vagaeswar,etc. 27:58-Memories -Guruji gav son,Guruji and Mataji are one. 35:28-revered Dr.Pranav Pandya's discouse on Diksha. 50:11-Diksha sanskar 1:02:45-revered Dr.Pranav Pandya's view on sticker abhiyan 1:10:33-Sticker abhiyan 1:11:53-shri Vireshwar upadhya's view on sticker abhiyan 1:14:14-shri Gauri sankarji's view on sticker abhiyan .

Release date : 12-06-2005

Write Your Comments Here: