Shardiy Navratri - Dr. Sahib God say in Geeta that I like Gayani Bhagta. I love that Gayani who know me from the tatva or from the base.


viewed=1107Category :
h. h. dr. pranav pandya  


Shardiy Navratri - Dr. Sahib God say in Geeta that I like Gayani Bhagta. I love that Gayani who know me from the tatva or from the base. Gayani is my sawroopa. There are eleven quality that should be in a Gayani - Davesh se rahit, maitri bhav, karuna bhav,mamta rahit,ahnkar rahit,Kashma bhav, nirenter santusti, parmatma me darir rahna, prabhu lakshno me neerat 59:51 - Chanderma ka dhayan. chanderma man ka devta

Release date : 12-05-2005

Write Your Comments Here: