Sharad Paradhi ji on Yugrishi ka bhagirathi purusharth - Gayatri Jayanti Pre Evening 18 June 2013


viewed=1133Category :
senior disciples  


1.Gayatri Jayanti Purva Sandhya ( Shantikunj, Haridwar 18 June 2013).-0:0:0 2.Aparna Pawar Didi on Matrshakti ki aradhna evam anubhuti Gayatri Jayanti Pre Evening 18 June 2013-.0:25:0. 3.Dr O. P. Sharma on Atma Parishkar Ki Samuhik Sadhana Gayatri Jayanti Pre Evening.-0:54:20. 4.Sharad Paradhi ji on Yugrishi ka bhagirathi purusharth - Gayatri Jayanti Pre Evening 18 June 2013-1:13:13. 5.Adarniya Vireshwar Upadhaya Ji Gayatri Jayanti Pre Evening 18 June 2013-1:50:0.

Release date : 18-06-2013

Write Your Comments Here: