Dev Poojan | Ashwamedha Gayatri Mahayagya Part 2 | Bangalore 18th Jan 2014


viewed=1070Category :
yagya  


Dev Poojan Part-2.Agni Prajvalan by the Shreddhya Dr.Shab Resp.jiji.Agni Pradeepnam and start the yagya."Gayatri Sadgyan hai to yagya satkarm hai".Udbodhan Shreddhya Dr.Shab about Ashwamedha Gayatri Mahayagya.and define the meaning of (Ashwa(surya)+Medha(yagya)).Rastra ka yajan.Chetna ko gatimaan banana.Samuhik Sadhna.

Release date : 18-01-2014

Write Your Comments Here: