महाशक्ति गायत्री महामंत्र | Mahashakti Gayatri Mahamantra | Gayatri Pariwar


viewed=0Category :
vandaniya mata ji  


।। महाशक्ति गायत्री महामंत्र ।। सजल-श्रद्धारूपा वात्सल्यमयी माँ, परम वन्दनीया माताजी महाशक्ति गायत्री महामंत्र। ॐ सजल श्रद्धायै विद्महे, महाशक्त्यै धीमहि, तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा।

Release date : 21-01-2021

Write Your Comments Here: